PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık, sizlerin daha iyi kararlar alması için sizlere pragmatik çözüm önerileri sunmayı amaçlar. Bu amaca yönelik olarak PRAGMA’nın en güçlü araçlarından birisi araştırmadır. Araştırmada bilimselliği şart koşan PRAGMA, var olan problemlerin çözümünü güvenilir şekilde bulmak üzere planlı ve sistemli biçimde topladığı verilerin analitik çözümlemesini yapar ve sizlere her zaman başvurabileceğiniz yalın bir rapor haline getirerek sunar.

Sizlerin ihtiyacınıza göre PRAGMA, deneyimli olduğu araştırmaları en uygun yöntemlerle gerçekleştirir. Bu araştırmalar başlıca aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır:


Tüketim Araştırmaları

Markaların en çok merak ettiği konu tüketim davranışıdır. PRAGMA, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını anlamak, satın alma eğilimlerini tahmin etmek ve karar mekanizmalarını kavramak üzere en uygun bilimsel yöntemlerle araştırmalar gerçekleştirir.

 • Tüketici Tutum ve Davranışları Araştırması

Hedef tüketici kitlesine göre satın alım davranışları değişiklik gösterir. Bu değişkenliğe sebep veren birçok psikolojik ve sosyo kültürel faktörler mevcuttur. Tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemek için markalar, tüketici tutum ve davranışlarını anlamalarını sağlayıcı araştırmalara ihtiyaç duyarlar. PRAGMA bu noktada sizlere hedef kitlenize yönelik öngörüler sağlamaktadır.

 • Mevcut, Potansiyel ve Kayıp Müşteri Araştırması

Markalar mevcut müşterilerinin sadakatine, potansiyel müşterilerin ilgisine ve kaybettiği müşterileri geri kazanmak için onların güvenine ihtiyaç duyar. Müşteri araştırmaları bu ihtiyaçlar için son derece önem teşkil eder. Bu tip araştırmalarla müşteri memnuniyeti, bağlılığı, güveni ve yeniden satın alım gibi tutum ve davranışlar çözümlenir.

 • Gizli Müşteri Araştırması

Müşterilerin ziyaret ettiği hizmet noktalarının kurum standartlarına uyumluluğunu kontrol etmek üzere gizli müşterilerle değerlendirmeler yapılmaktadır. Böylelikle güvenilir ve tarafsız bir yapı olarak bizler; şubelerinizin, satış noktalarınızın müşteri ilişkilerinde, satış uygulamalarında ve kalite ilkelerine uyumunda gelişmeniz gereken yönleri açığa çıkartıp bu yönde iyileşme aksiyonları sunuyoruz.

 • Müşteri Deneyimi Araştırması

Tüketicinin bir markayı ilk görüşünden onu kullanımına kadar olan deneyim sürecini değerlendirmek markalar için satış sürekliliği açısından önemlidir. Markanın müşteriyle olan teması, müşterisine yaşattığı duygusal ve fonksiyonel deneyimler markanın yeniden satın alınmasına kuvvetle etki eder. Bu sebeple PRAGMA müşteri deneyiminin her aşamasını sizler için en etkin şekilde ölçümlemekte ve sizlere en faydacı çözmelerini sunmaktadır.

 • Tüketici Segmentasyonu Araştırması

Bu araştırmalara tüketiciler demografik özelliklere ve tüketim tutum ve davranışlarına göre segmente edilir. Segmentasyonun önemi, tüketicilerin hangi segmente dahil olduğunu öğrenip bu segmentin tüketim tercihlerine göre aksiyonlar almayı ve onlarla gerekli mecralardan iletişim kurmayı sağlamasıdır.


Marka ve Pazarlama Yönetimi Araştırmaları

Markaların ortaya çıkışı, gelişimi ve pazarda hedeflediği konumda kalmayı başarması için ihtiyaç olan tüm stratejiler araştırmayla başlar. PRAGMA, markalara bu stratejileri için gerçekleştirdiği araştırmalarla ışık tutar. Markanın kullanıcılar tarafından algısı ve onlarla olan ilişkisi, pazardaki konumu, pazarlama faaliyetlerinin etkinliği bu araştırmaların konusudur.

 • Marka Algı Araştırması

Markanın hakkında ne düşünüldüğünü, markanın hedef kitlece nasıl algılandığını bilmek; marka yönetimi için ihtiyaç olan geribildirimleri edinmek demektir. Bu çalışma sonucunda marka yönetimine kullanılacak algı haritası çizilir. Böylece markanın hedef kitle ile iletişimde kullanacağı araçlar, kanallar ve etki unsurları için karar verilebilir.

 • Pazarlama Faaliyetleri Etkinliği Araştırması

PRAGMA, markaların gelişim süreçlerinde kullandıkları pazarlama faaliyetlerinin uygunluğunu ve doğru işleyişini tespit etmek üzere ölçümlemeler gerçekleştirir. Reklam ve tanıtım etkinliklerinin kitle üzerindeki etkisini ölçmek üzere başta ve sonra uygulanan pre-post testler ile birlikte bu faaliyetlerin etki düzeyi, yönü ve kitlesi incelenir. Dijital iletişimin şüphesiz en güçlü aracı olan viral reklamların etki ölçümlemeleri de PRAGMA’nın gerçekleştirdiği pazarlama araştırmalarındandır.

 • Marka Konumlandırma Araştırması

Markanın pazardaki mevcut konumu ile olmak istediği konum arasında fark söz konusu ise PRAGMA size bu açıklığı kapatmak üzere gerçekleştirmeniz gereken uygulamaları işaret eder. Bu uygulamalar; markanın hangi özellikleri ile ön plana çıkması gerektiği, hangi markalara rakip konumda olduğu ve markanın gösterdiği imajın tespit edilmesiyle planlanabilir. Markanın pazarda doğru konumlanmasıyla markanı kimliği de netleşmiş olur.

 • Konsept Belirleme Araştırması

Markalar piyasaya yeni bir ürün ve hizmetle çıkmak istediklerinde bu ürün veya hizmetin konseptinin hedef müşteri kitlesinin tercihleri doğrultusunda tasarlanması gerekir. Bu noktada PRAGMA konsept belirleme çalışmaları ile markalara yol göstermektedir. Farklı araştırma teknikleriyle ürün tadı, ambalajı, hizmet içeriği, fiyatlandırması gibi konsepti oluşturan bileşenleri incelenir.


Sosyal Araştırmalar

PRAGMA, kamu hizmetlerinin etkinliğinden kurumsal itibara kadar tüm sosyal konu içerikli çalışmalara akademik bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Toplumsal çıktılara ulaşacak bu tip araştırmalarda objektivite ön koşuldur. PRAGMA, nesnel duruşu ve güvenilir araştırma prensibiyle sizlere geçerli sosyal içgörüler sunar.

 • Kamusal Araştırmalar

Kamu kurumlarının, STK’ların toplumsal ve sektörel nabzı yoklamak amacıyla gerçekleştirmek istediği araştırmaları tarafsız bir göz olarak yürüten PRAGMA, aynı zamanda kamusal hizmetler ve uygulamalar hakkında vatandaşların memnuniyetini ve değerlendirmelerini ölçer.

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Değerlendirme Araştırması

Sosyal sorumluluk bilinci kurumların imajını etkileyen faaliyetlerdir. KSS projeleriyle markalar müşteriler başta olmak üzere medya, iş dünyası, kamu gibi diğer paydaşların gözünde algısını biçimlendirmektedir. Bu noktada PRAGMA bu tip projelerin markalar üzerindeki etkisini çok paydaşlı çalışmalarla ölçer ve bütünsel stratejik çıkarımlarda bulunur.

 • Kurumsal İtibar Araştırması

Kurumlar paydaşlarının gözünden kendileri hakkında fikirlerini almak üzere kurumsal itibar çalışmalarına ihtiyaç duyar.  Kurum; sektördeki konumunu, rakiplerine göre güçlü ve zayıf yönleri güçlü yönlerini görmek ister. Paydaşlardan edinilen bilgiyi yönetim değerlendirerek itibar değerini yükseltmeye çalışır. Bu tarz araştırmalarla PRAGMA paydaşlar ile kurum arasında etkin iletişimi sağlamaya yönelik stratejiler üretir.

 • Toplumsal Algı Araştırması

PRAGMA, geniş saha çalışması kapasitesiyle toplum dinamiklerini anlamaya ve eğilimlerini tespit etmeye yönelik kamuoyu araştırmalarını sosyolojik temellere dayandırarak tarafsız ve profesyonel şekilde ölçümler. Bu tip tanımlayıcı araştırmalarla belli konular çerçevesine toplumsal durumun resmi çekilir ve analiz edilmeye hazır hale getirilir.


Kurum İçi Araştırmalar

Yönetim ve Organizasyon alanında akademik birikimini kullanan PRAGMA, kurum içi (In house) araştırmalarda yetkinliğini göstermektedir. Çalışan, yönetici ve tedarikçiler üzerinde kalitatif ve kantitatif yöntemlerle gerçekleştirdiği örgütsel analizler sonucunda kuruma özgü çözümler sunar. Bu tip araştırmaları eğitim ve gelişim faaliyetleriyle destekleyen PRAGMA, kurumların yönetim ve İK bölümleriyle ortaklaşa çalışır.

 • Kurum Kültürü ve Değerler Araştırması

Kurumlar kültürleriyle birlikte doğarlar. Kurum kurucusunun sonraki çalışan nesillere kültürel değerlerini aktarması için bir takım ritüeller sürdürülür; ancak kuruma yeni kuşaklar katıldıkça kuşakların taşıdığı farklı değerlerle kurum kültürü etkilenebilir ve bu durum kurum içinde çatışmalara neden olabilir. PRAGMA kurum kültürü ve değerler araştırmalarıyla sizin için kurum kültürünüzü sağlamlaştırmak üzere orta yolu bulmanıza yardımcı olur. Özellikle kalitatif araştırma yöntemleriyle çatışmalara çözümler bulunur.

 • Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları

Çalışanlar bir kurum için en önemli elementlerdir. Zira kurum performansını doğrudan etkileyenler çalışanlardır. Hem karlılığı arttırmak hem de çalışanların mutluluğunu sağlamak için çalışan araştırmalarının gerçekleştirilmesi şarttır. Bu tip in house çalışmaların başında çalışan tatmini, motivasyon ve çalışan bağlılığı gelmektedir. Gizliliği koruyarak tarafsız bir şekilde ölçümlenen bu araştırmalar akademik teorik çerçeveyle desteklenir.

 • Kurumsal Gelişim/Eğitim Etkinliği Ölçümü

PRAGMA, kişisel ve profesyonel gelişim alanında uzman çözüm ortaklarının ve sizlerin kurum olarak çalışanlarınıza uyguladığınız eğitim ve gelişim programlarının amaca hizmet edip etmediğini öğrenmek ve performans, liderlik, iletişim gibi pozitif örgütsel çıktılara ne derece etki ettiğini anlamanızda yardımcı olur. Programların başında ve sonunda yapılacak ölçümlerle kuruma sunulacak söz konusu uygulamanın ne gibi fark yarattığı ve bu farkın kurum içinde etkinliği anlaşılır. Bunun yanı sıra uygulanacak eğitim ve gelişim programlarının içeriğini belirlemek planlamasını yapmak üzere ihtiyaç analizleri gerçekleştirir.


Pazar Araştırması

Pazar araştırmaları mevcut durumu tanımlamak ve sizler için faydalı ipuçlarını bu tanımlamadan çıkarmak için uygulanan araştırmalardır. İkinci el verilerin incelenmesiyle başlayan bu araştırmalarda PRAGMA’nın yararlandığı sektörel kaynaklar ve ticari çıktılar geniştir. İhtiyacınıza göre pazara yeni giriş yapmak isteyen, pazarla ilgili genel bilgiler edinmek isteyen veya pazar payını büyütmenin yollarını arayan sizler için PRAGMA farklı yöntemleri kullanarak kilit paydaşlar üzerinden araştırmasını yapar. Bunun sonucunda detaylı SWOT, fizibilite ve rekabet analizleriyle hedef müşteri kitlesi ve tedarikçileri anlayarak sizler için stratejik karar vermenize yardımcı olmaktadır.