Nörobilim, sinir sisteminin gelişimini, yapısını ve işleyişini araştıran; beyin, göz ve vücut fonksiyonlarının tepkileri ile davranış çözümlerinde bulunan bir bilim dalıdır. Birçok bilim dalıyla birlikte ekonomi, psikoloji, sosyoloji, fizyoloji, işletme, finans çalışabilmesi sebebiyle interdisipliner yapıya sahiptir.


İnsan davranışlarını anlama odaklı olması ve insan kaynakları, operasyon yönetimi, finans, strateji ve pazarlama gibi bilimler ile çalışabilmesi nörobilimin işletmeler arasında hızla yaygınlaşmasına sebep olmuştur.

Nöro Pazarlama:

Nöropazarlama çalışmalarının geleneksel pazar araştırma yöntemleri ile karşılaştırıldığında sağladığı en önemli avantaj, tüketicinin sözlü şekilde verdiği yanıt ile aslında ne düşünüyor olduğu arasındaki farkı yok etmeleridir. Nöropazarlama teknikleri aracılığıyla tüketicinin aslında ne düşündüğünü öğrenmek olanaklı hale gelmektedir. Bu noktadan bakıldığında nörobilimsel yöntemler, satın alma eylemlerinde tüketici davranışını ve karar verme süreçlerini incelemek, satın alma kararlarındaki psikolojik durumları ve duyguları daha iyi anlamak ve temel nörobiyolojiyi analiz ederek reklam, tüketici davranışları, ürün ve mağaza dizaynı gibi pazarlama olgularını daha kapsamlı bir şekilde araştırmak ve değerlendirmek için kullanılabilecek en etkin yol olarak ortaya çıkmaktadır.

Nöro İnsan Kaynakları:

Nörobilim insanların olaylar karşısında nasıl tepki verdiğiyle ilgili daha iyi bilgiye sahip olmak, şirket eğitimlerinin şekillenmesine de yardımcı olmaktadır. Günümüzde organizasyonların en büyük sorunlarından biri yeteneklere gerçekleştirilen gelişim faaliyetlerinin etkili olup olmadığını net bir şekilde belirleyememeleridir. Bu anlamda nörobilim objektif sonuçlar ortaya koyarak bu sorunu temelden çözümlemektedir. Aynı zamanda nörobilim, beynin olaylar karşısında nasıl tepki vereceğini düşünerek daha fazla öğrenmeyi sürdürmeyi teşvik eden eğitim ve öğrenme gelişimine yeni yollar bulmakta da oldukça etkilidir. Beynin nasıl çalıştığına dair kapsamlı bir anlayış, İK departmanlarının karmaşık değişim programlarıyla boğuşmasına da yardımcı olabilmektedir. Bir değişim yönetimi sürecine nörobilim ilkeleri uygulayarak yöneticilerinin süreç boyunca duygularını etkili bir şekilde yönetmelerini sağlamak mümkündür. Aynı zamanda nörobilim teknikleri liderlik yetkinliklerinin kullanımı aşamasında çalışanların ilgisini, sempatisini ve güvenini kazanmaya yardımcı olacak araçların neler olabileceği konusunda liderlere yol gösterecektir. Çalışan motivasyonu ve iş tatmini seviyelerinin belirlenmesi, iş yeri motivatörleri ve stres yapıcıların tespiti, işe alım ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi gibi alanlar da nörobilimin etkili olduğu diğer İK alanlarından bazılarıdır.

Nöro Operasyon Yönetimi:

Operasyon, ister hizmet ister üretim alanında olsun, ister kâr amaçlı ister kâr amacı gütmeyen olsun, bütün organizasyonların merkezinde yer alır. Doğru ürün ve hizmetlerin müşteri memnuniyetini garanti eden, hızlı ve maliyet etkin bir biçimde tasarlanması, üretilmesi ve teslimi operasyon sayesinde mümkündür. Operasyondaki belli başlı karar alanlarından bazıları şunlardır; yeni ürün tasarımı,süreç yönetimi, kalite yönetimi, lokasyon seçimi ve planlaması, kapasite planlaması, verimlilik, kaynak seçimi ve planlaması, stok yönetimi, mağaza dizaynı ve optimizasyonu. Bu tür kararların, maliyet, ürün kalitesi, çeşitlilik ve kâr üzerinde önemli etkileri vardır. Nörobilim diğer alanlarda olduğu gibi operasyon yönetimi alanında da yöneticilere ve firmalara oldukça önemli fırsatlar sunmaktadır.

Nöro Strateji:

Nörobilim ile stratejik yönetimi bir araya getiren oldukça yeni bir alandır. Yöneticilerin düşünceleri, duyguları, sosyal ilişkileri, tutum ve davranışları, firmaların performansı ve aktiviteleri üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bu anlamda temelde nöro-strateji, stratejik yönetimde yöneticiler üzerine olan ilgiden kaynaklı oluşmuş bir alandır. Stratejik yönetim alanında gerçekleştirilen yönetsel algılar, risk tercihleri, rekabet algısı, bilişsel şema gibi konular birebir yöneticiler ile ilgili araştırılan konular arasındadır. Tüm bu araştırmaların temelinde de beyin ve merkezi sinir sistemi yer aldığından davranışsal nörobilim, stratejik yönetim alanına ışık tutmaktadır. Nöro-strateji araştırmaları özellikle “yapı geçerliliği, teori test etme ve strateji pratiği” olmak üzere 3 farklı alana oldukça büyük katkılar sağlamaktadır. Kayıptan kaçınma, ödeme istekliliği ve zihinsel yapıların ayrılabilirliği, yapı geçerliliği konusunda nöro-stratejinin sağladığı katkılar arasındadır. Teori test etme kapsamında ise birçok konu, nörobilim araştırmaları sayesinde açıklanmıştır.

Nöro Ekonomi:

Psikoloji, ekonomi ve biyoloji gibi birçok bilimi bir araya getirerek ekonomik kararların temeli olan insanların karar alma süreçlerini fizyolojik olarak analiz ederek hangi koşullarda ne şekilde ekonomik davranışlar sergilediklerini ortaya koymayı hedefleyen interdisipliner bir bilim dalıdır.Bu anlamda karar verici ekonomik birimlerin ekonomik rasyonaliteler dışında davranışlarını etkileyen olguları ve karar alırlarken izledikleri yol haritalarını neden ve sonuçlarıyla birlikte incelemek nöroekonominin konusunu oluşturmaktadır.

Nöro Politika:

Nöropolitika, siyasal iletişim ile bilinçaltı algılar arasında yaşanan etkileşimi inceleyen bilimsel bir araştırma yöntemidir. Temel amacı; siyasi partilerin, politikacıların ve seçim sistemi ile karar alıcı pozisyonlara yerleşecek kişi ve grupların, hedef kitleleri üzerinde yarattıkları bilinçaltı algı ve etkileri ölçmek ve değerlendirmektir. Nöropolitika, beyinde yaşanan aktivite ve dalgalanmalar ile siyasi adaylar ve hedef kitleler arasındaki etkileşimin verimliliğini gözlemlemektedir.

Nöro Sanat:

Nörobilim, interdisipliner yapısı sayesinde ekonomi,pazarlama, politika, tıp ve benzeri alanlarda olduğu gibi sanat alanında da kullanılabilmektedir. Örneğin sinema, film, dizi, müzik, kitap ve benzeri yapımların vermek istedikleri duyguyu verip veremediklerini, seyircinin veya okuyucunun sanatsal yapımı beğenip beğenmediklerini nörobilim teknik ve analizleri sayesinde tespit edebilmek mümkündür.